Raadhuisplein 7
2132 TZ Hoofddorp
023 - 565 24 09
06 - 46192488

Problemen met je werkgever

Je werkgever kan de volgende redenen voor ontslag aanvoeren:

Bedrijfseconomische redenen
Vaak gaat het om een reorganisatie, een  (gedeeltelijke) bedrijfssluiting of verhuizing. De werkgever zal moeten kunnen aantonen dat er geen andere oplossing is dan het ontslag van een aantal werknemers.

Functioneren
Als je werkgever vindt dat jij als werknemer onvoldoende functioneert kan dat leiden tot een ontslagprocedure. De gevolgen van een terecht ontslag wegens disfunctioneren zijn voor jou als werknemer aanzienlijk. Zo loop je het risico niet alleen je baan te verliezen, maar ook je recht op een WW-uitkering. Juist vanwege de ernstige gevolgen van een ontslag wegens disfunctioneren, zal de werkgever wel een aantal zaken moeten kunnen aantonen. De werkgever moet kunnen aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van onvoldoende functioneren. Je moet hierop meerdere malen zijn aangesproken en dit moet in officiële verslagen van beoordelingsgesprekken genoteerd zijn. De werkgever moet je voldoende tijd en middelen geboden hebben om het functioneren in positieve zin aan te passen.

Arbeidsongeschiktheid
Een werkgever mag de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer in de eerste twee ziektejaren niet opzeggen.  Na deze twee jaar kan de werkgever een ontslagaanvraag indienen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Als de werkgever ontslag aanvraagt via de kantonrechter, dan is dit wel mogelijk binnen de eerste twee ziektejaren. In de meeste gevallen zal de kantonrechter niet snel instemmen met een ontslag. Op basis van tal van wettelijke regelingen, met name de Wet verbetering poortwachter, moet de werkgever er nu juist alles aan doen om je weer aan het werk te krijgen.

Op staande voet
zie onder het hoofdstuk Ontslag

Wederzijds goedvinden
Het is ook mogelijk dat je met de werkgever afspreekt om het contract te ontbinden. Er worden dan onderling afspraken gemaakt en de werkgever hoeft niet naar het CWI of de kantonrechter. Bij deze vorm van ontslag is het wel van belang dat je goed begeleid wordt. Je loopt het risico je recht op een WW-uitkering te verliezen.

Bij al deze bovenstaande ontslagredenen is het belangrijk dat je juridische ondersteuning zoekt. Bij de eerste vier redenen is het ook belangrijk om in een zo vroeg stadium ook bezwaar te maken tegen het ontslag.

Tips bij ontslag

1. Niet snel akkoord gaan met het ontslag
Zelfs al lijkt het dat de werkgever een uitstekend voorstel doet, dan moet je niet direct toehappen. Want wat zijn de gevolgen van het ontslag? Weet je bijvoorbeeld of je een WW-uitkering zal krijgen als je akkoord gaat? En weet je of de toegezegde ontslagvergoeding realistisch is? Staat de werkgever eigenlijk wel in zijn recht als jij wordt ontslagen? Deze vragen moeten eerst worden onderzocht.

2. Nergens voor tekenen
Je kan de werkgever zeggen dat je over zijn voorstel(len) moet nadenken en dat je niet direct tekent. Wanneer je akkoord gaat met het ontslag, gaat het om een ontslag met wederzijds goedvinden. Een opzegtermijn is dan niet van toepassing. De wettelijke regels waar een werkgever zich in alle andere gevallen aan moet houden bij een ontslagzaak, gelden nu niet.  Je zet het recht op een WW-uitkering op het spel.

3. Je moet de werkgever laten weten dat je beschikbaar blijft voor werkzaamheden
Als je niet bereid of beschikbaar bent voor het verrichten van arbeid, kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Dat heet in juridische termen "verwijtbaar handelen". Jouw handelen wordt in zo'n geval vaak uitgelegd als het weigeren om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Wanneer je weigert om arbeid te verrichten, kan je nadat je meerdere waarschuwingen hebt gehad, op staande voet ontslagen worden. Je hebt dan geen recht op een WW-uitkering.

4. Eis dat de werkgever schriftelijk bevestigt wat mondeling is meegedeeld
Waarom is een schriftelijke bevestiging door de werkgever belangrijk? Het geldt als een bewijsstuk. Een ontslagjurist is hiermee beter in staat om uit te maken of het aangezegde ontslag voldoet aan de eisen die de wet stelt. Er wordt dan ook duidelijk in hoeverre bezwaar tegen het ontslag kansrijk is.

5. Teken schriftelijk bezwaar aan tegen het ontslag
Het maakt niet uit op welke manier de werkgever het ontslag wil regelen: via het UWV Werkbedrijf of via een kantonrechter. Het is altijd mogelijk protest aan te tekenen. Het is verstandig om daarbij zo snel mogelijk de hulp in de roepen van een arbeidsdeskundig jurist. Die kan helpen met het opstellen van een brief waarin het bezwaar kenbaar gemaakt wordt. Denk eraan dat de bezwaarbrief aangetekend verstuurd wordt. In de brief moet staan waarom je tegen het ontslag bent. Ook in deze brief is het goed dat je vermeldt dat je beschikbaar blijft voor werk. 

6. Roep hulp in en vraag advies
Het is goed om in een zo vroeg stadium hulp in te roepen. Neem meteen contact op met het UWV werkbedrijf of je vakbond. Van een vakbond moet je wel lid zijn, bijvoorbeeld van CNV jongeren of FNV jongeren. Ben je minimaal een half jaar lid, dan krijg je gratis juridische ondersteuning.
Je kunt ook contact opnemen met het Juridisch Loket: deze vind je door het hele land.