Privacyverklaring JIP

Het Jongeren Informatie Punt (JIP) Haarlemmermeer is het portaal voor informatie en advies vanuit de gemeente. Het JIP valt onder , en wordt aangestuurd door Bibliotheek Haarlemmermeer. De bibliotheek valt onder stichting Het Cultuurgebouw (onder wiens privacyregeling wij automatisch vallen).

Stichting Het Cultuurgebouw (bestaande uit de volgende instellingen Bibliotheek Haarlemmermeer, Schouwburg de Meerse, Poppodium Duycker en Pier K), gevestigd aan het raadhuisplein 3-9 te Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Raadhuisplein 3-9,
2132 TZ Hoofddorp
023 – 55 63 700
privacy@hetcultuurgebouw.nl
www.hetcultuurgebouw.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Cultuurgebouw/JIP verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bijvoorbeeld in een contactformulier op één van de websites. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • – Voor- en achternaam
 • – Geslacht
 • – Geboortedatum
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer vast én mobiel
 • – E-mailadres
 • – IP-adres
 • – Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • – Internetbrowser en apparaat type
 • – Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het Cultuurgebouw/JIP verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze websites hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@hetcultuurgebouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Cultuurgebouw/JIP verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze mailings en/of brochures.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je in te schrijven of aan te melden voor één of meerdere van onze diensten waarvoor een overeenkomst is afgesloten.
 • Het afhandelen van jouw betaling n.a.v. jouw inschrijving/aanmelding voor één van onze diensten.
 • We analyseren jouw gedrag op onze websites om daarmee deze websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Het gaat om de volgende websites:

– We volgen jouw surfgedrag over onze verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. Dit doen we door onze website aan te sluiten op de dienst Google Analytics.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Cultuurgebouw/JIP neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Cultuurgebouw) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Cultuurgebouw/JIP bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, met ten hoogste een periode van een half jaar. Of indien van toepassing,  hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen..

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Cultuurgebouw/JIP verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Cultuurgebouw/JIP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Cultuurgebouw/JIP gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Het Cultuurgebouw/JIP gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/privacy/cookies-browsegeschiedenis-en-auto-aanvullen/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. De persoonsgegevens worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetcultuurgebouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om het verzoek te doen met één van de bij ons bekende e-mailadres(sen) en o.v.v. van de betreffende instelling(en).

In geval wij twijfelen aan de identiteit van de aanvrager, vragen wij je om langs te komen met een geldig ID bewijs of een kopie van een geldig ID bewijs te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Een handige app hiervoor is de kopieID app van de overheid. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Het Cultuurgebouw/JIP wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Cultuurgebouw/JIP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@hetcultuurgebouw.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze organisatie wijzigt, dienen we mogelijk ook onze privacyverklaring aan te passen. Wij zullen de meeste recente verklaring o.v.v. de publicatiedatum publiceren.

 

Versie: 24 mei 2018